Konstytucja

Konstytucja = umowa wspólnoty = deklaracja mieszkańca ws akceptacji wspólnego dobra, jakim jest szczęście jednostki i wspólnoty.

Wspólnota gminna reprezentuje grupę obywateli, którzy podzielają te same cele.

Władza służy mieszkańcom, bo tam, gdzie przeważa zgodność interesów i woli współzależnych osobników, zbędne są stosunki władcze.

KONSTYTUCJA

WSPÓLNOTY GMINNEJ

 

„Moją pasją jest życie wspólnoty, a więc moje szczęście, a nie pasjonowanie się, czyli marnowanie energii na celebrytów, kluby, polityków, afery z innych gmin. Tu mieszkam, tu chcę być szczęśliwy, tu żyję, a więc nie pasjonują mnie sprawy innych gmin polskich i zagranicznych, czyli życie ich mieszkańców.”

ŚLUBOWANIE UCZNIA

 

W imię potrzeby bycia szczęśliwym,

JA, niżej podpisany, w obecności wychowawcy szkolnego, uroczyście ślubuję rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, przestrzegać Konstytucji, zdobywając nową wiedzę, aby stać się odpowiedzialnym mieszkańcem.

 

ŚLUBOWANIE DOROSŁEGO

W imię potrzeby bycia szczęśliwym,

JA, niżej podpisany członek wspólnoty ludzkiej, określanej jako Mieszkańcy Gminy,

pragnący swojego szczęścia,

które ma urzeczywistnić wspólnota, określana niniejszym jako Jelenia Góra,

zobowiązany, by przekazać swoim dzieciom jak największy dobrobyt,

pragnąc przy tym zagwarantować szczęście sobie i innym współobywatelom,

a więc maksymalizować zaspokojenie swoich i ogółu potrzeb,

w poczuciu odpowiedzialności za własne życie i szczęście swoich dzieci,

oświadczam, iż akceptuję Konstytucję Wspólnoty Jelenia Góra

jako prawa podstawowe dla mnie, oparte na wiedzy naukowej.

Swoim podpisem deklaruję stosowanie Konstytucji dla dobra swojego i innych członków wspólnoty,

a wszystko po to, aby moje i moich dzieci szczęście, czyli maksymalne zaspokojenie naszych potrzeb, było niewzruszoną podstawą Wspólnoty Jelenia Góra.

JA, niżej podpisany, w obecności urzędnika i bliskich, uroczyście ślubuję rzetelnie wypełniać obowiązki mieszkańca, przestrzegać Konstytucji i zdobywać nowe umiejętności, aby być stale godnym miana Mieszkańca Jeleniej Góry.

 

Rozdział I

WSPÓLNOTA JELENIA GÓRA

Art. 1.

 1. Jelenia Góra jest wspólnotą, strzegącą dobro wspólne.
 2. Wspólnotę Jelenia Góra tworzą obywatele, którzy podzielają te same cele.
 3. Dobrem wspólnym jest szczęście mieszkańca gminy, rozumiane jako maksymalne zaspokajanie potrzeb każdego, pod warunkiem zachowania dobrobytu pozostałych członków.

Art. 2.

 1. Samorządowym celem Wspólnoty Jelenia Góra jest szczęście mieszkańca jako dobro wspólne.
 2. Szczęście mieszkańca jest tożsame z maksymalnym zaspokojeniem jego potrzeb, czyli sukcesem mieszkańca w życiu.
 3. Potrzeby jednostki wspierane przez wspólnotę muszą mieć pozytywny wpływ na ogół, a więc tworzyć dobrobyt zarówno jednostki, jak i lokalnego społeczeństwa.
 4. Potrzeby jednostki zmniejszające dobrobyt społeczny są sprzeczne z celami Wspólnoty i jako takie są eliminowane.

Art. 3.

Jelenia Góra jest wspólnotą mieszkańców, którzy złożyli podpis na Konstytucji, ślubując jej wierność.

Rozdział II

PRAWA I OBOWIĄZKI

Zasady ogólne

Art. 4.

 1. Wspólnota interesów w Jeleniej Górze opiera się na akceptacji praw nauki jako obiektywne standardy, a nie na subiektywnej woli jednostki, czy swobodnym uznaniu organu administracji.
 2. Wola rządzącego czy decyzja organu, sprzeczna z prawami nauki, jest naruszeniem Konstytucji jako akt sprzeczny z dobrem wspólnym.

Prawa

Art. 5.

 1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców, czyli szczęście mieszkańca opiera się na trzech filarach jakości życia:
 • Atrakcyjna praca, czyli wysoki dochód
 • Atrakcyjne miejsce zamieszkania
 • Atrakcyjna edukacja dzieci
 1. Do kontroli realizacji szczęścia mieszkańców powołuje się trzy Rady Strategiczne Wspólnoty w ramach Rady Miasta.

Obowiązki

Art. 6. Obowiązkiem mieszkańca jest wierność zasadom naczelnym Wspólnoty Jelenia Góra.

Art. 7. Każdy mieszkaniec ma obowiązek przestrzegania prawa.

Art. 8. Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w uchwałach i ustawach.

Art. 9. Obowiązkiem mieszkańca jest obrona interesów wspólnoty JG.

Rozdział III

ŹRÓDŁA PRAWA

Art. 10. Konstytucja Wspólnoty jest najwyższym prywatnym prawem Wspólnoty Jelenia Góra.

Art. 11.

 1. Organizacja Wspólnoty opiera się na organie prawodawczym, organie wykonawczym i organie arbitrażowym.
 2. Organem prawodawczym jest Rada Miasta, organem wykonawczym Prezydent Jeleniej Góry i Rada Urzędu Miasta, a organem arbitrażowym Lokalny Arbitraż.
 3. Portal Agora umożliwia zabranie głosu każdemu mieszkańcowi i jest oficjalnym forum dla mieszkańców i organów władzy.

Art. 12.

 1. Ustrój gminny Jeleniej Góry zapewnia decentralizację zarządzania, aby gmina była sprawna i tania dla mieszkańców.
 2. Więź społeczna oparta jest na dążeniu do szczęścia jednostki, będącym wspólnym dobrem.

Art. 13. Ustrój gospodarczy Jeleniej Góry opiera się na gospodarce racjonalnej, czyli efektywności działań w duchu prakseologii i cybernetyki.

Art. 14. Straż Miejska służy ochronie dobra wspólnego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i czystości miasta.

Art. 15.

 1. Godłem Wspólnoty Jelenia Góra jest godło miasta z napisem WSPÓLNOTA JELENIA GÓRA.
 2. Barwami Wspólnoty Jelenia Góra są kolory czerwony i zielony.

Art. 16. Prawa mieszkańca nabywa się przez zameldowanie, lecz pełnoprawnym członkiem wspólnoty staje sie w momencie przystąpienia do Konstytucji Wspólnoty.

Art. 17. Żadna funkcja społeczna czy publiczna nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej.

Art. 18. Każdy, czyje uzasadnione potrzeby zostały naruszone, ma prawo na zasadach określonych w regulaminie, wnieść skargę do Komisji Prawa, jak i opublikowania na Agorze.

Art. 19. Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w regulaminie, do Arbitra Wspólnoty z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy samorządowej czy publicznej.

Rozdział IV

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, FIRMA, PRACA

Art. 20.

 1. Komisja Strategii i Finansów wraz z Kierownictwem Wydziału Rozwoju Miasta tworzą Radę Ekonomiczną Wspólnoty.
 2. Celem Rady jest promowanie przedsiębiorczości, konkurencyjnych miejsc pracy, a więc jak najlepszych dochodów mieszkańców z pracy.
 3. Przedsiębiorczość tworzy dobrobyt wspólnoty.
 4. Firma lokalna jest wspierania przez wspólnotę i jej organa.
 5. Firma lokalna wspiera potrzeby mieszkańców.

Rozdział V

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Art. 21.

 1. Komisja Nieruchomości Mieszkalnych wraz z Kierownictwem Wydziałów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tworzą Radę Polityki Mieszkaniowej.
 2. Celem Rady jest zapewnienie atrakcyjnego, bezpiecznego miejsca zamieszkania, przy konkurencyjnych opłatach w relacji od innych gmin.
 3. Każdy mieszkaniec ma prawo do zmiany planu zagospodarowania, sposobu korzystania, gdy to zaspokaja jego potrzeby, nie wpływając negatywnie na interes innych.

Rozdział VI

EDUKACJA, WYKSZTAŁCENIE

Art. 22.

 1. Komisja Edukacja wraz z Kierwonictwem Wydziału Oświaty tworzą Radę Edukacji Wspólnoty.
 2. Celem Rady Edukacji jest plasowanie szkół wspólnoty jak najwyżej w rankingach ogólnopolskich, jak i międzynarodowych.
 3. Nauki dedukcyjne będą fundamentem oświaty placówek Wspólnoty.

Rozdział VII

RADA MIEJSKA

Art. 23.

 1. Władzę uchwałodawczą we wspólnocie sprawuje Rada Miejska.
 2. Radni poprzez rady strategiczne i komisje sprawuję kontrolę nad działalnością Prezydenta i Urzędu Miasta.

Wybory i kadencja

Art. 24.

 1. Rada Miejska składa się z 23 radnych, wybieranych na czteroletnie kadencje.
 2. Rada Miejska może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby radnych.

Art. 25. Wybrany do Rady Miejskiej może być obywatel polski, mieszkaniec Jeleniej Góry, mający bierne prawo wyborcze, który najpóźniej w dniu wyborów skończył 25 lat i ma odpowiednią wiedzę nt jednego z Wydziałów Urzędu Miasta.

Art. 26. Kandydatów na radnych mogą zgłaszać wszyscy posiadający prawa wyborcze.

Radni

Art. 27.

 1. Radni są przedstawicielami mieszkańców, wybranymi do realizacji dobra wspólnego, tj. szczęścia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb.
 2. Radny bierze udział w pracach komisji i odpowiadającego jej wydziału Urzędu Miasta.
 3. Radny przedstawia raport ze swoich działań w komisji raz na kwartał wraz z kierownikiem wydziału Urzędu Miasta.

.

Organizacja i działanie

Art. 28.

 1. Rada Miasta uchwala swój regulamin. Posiedzenia są jawne.
 2. Przewodniczącym RM jest szef komisji Strategii i Finansów.
 3. Wiceprzewodniczącymi są szefowie Rady Ekonomicznej, Rady Polityki Mieszkalnej, Rady Edukacji.
 4. Liczba komisja musi odpowiadać strukturze potrzeb mieszkańców, czyli być zgodna z ilością wydziałów w Urzędzie Miasta.
 5. Każda komisja i odpowiadający jej wydział Urzędu Miasta jest przypisany do co najmniej jednej z trzech rad strategicznych.

Art. 29.

 1. W przypadkach o strategicznej wadze dla Wspólnoty, Rada Miejska i Rada Urzędu Miasta, obradując wspólnie pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta, działają jako Zgromadzenie Wspólnoty.
 2. Zgromadzenie Wspólnoty uchwala swój regulamin.
 3. Zgromadzenie Wspólnoty powołuje Radę Strategiczną Wspólnoty, złożoną z osób spoza swojego grona, mające kompetencje w zarządzaniu strategicznym, jak w obszarze działań rad strategicznych.
 4. Rada Strategiczna Wspólnoty jest organem normującym, czyli ustalającym reguły naukowe, będące podstawą tworzenia wizji i strategii rozwoju gminy.
 5. Z uwagi na normatywne, czyli uniwersalne zadania Rady Strategicznej Wspólnoty, członek rady nie musi być mieszkańcem Wspólnoty.

Art. 30. Zgromadzenie Wspólnoty decyduje o treści Konstytucji Wspólnoty, po konsultacjach z mieszkańcami.

Art. 31.

 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje radnym, Prezydentowi, Radzie Urzędu Miasta.
 2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje również miszkańcom, którzy opracują potrzebę zmiany lokalnego prawa.
 3. Rada Miasta działa poprzez rady strategiczne, komisję i sesje.
 4. Członkowie komisji co najmniej raz w miesiącu przez min. 3-4 godziny pracują z kierownikiem odpowiedniego Wydziału Urzędu Miasta.
 5. Posiedzenie komisji odbywa się tylko w przypadkach szczególnych, przy udziale Prezydenta i Kierownika Urzędu Miasta.
 6. Na sesjach Rady Miasta prowadzi się wyłącznie debaty nad strategią wspólnoty, jak i jej finansami wraz z podjęciem uchwał w tym zakresie.
 7. Uchwały mniejszej wagi, techniczne, porządkowe Wspólnoty są omawiane na spotkaniach radnych z kierownikami Urzędu Miasta i poddawane głosowaniu na sesji en bloc, bez prowadzenia dalszej debaty w trakcie sesji.
 8. Projekty uchwał są poddawane opinii mieszkańców na Agorze przed przedłożeniem w ostatecznym kształcie pod głosowanie.
 9. Opinia mieszkańców co do projektu uchwał jest omawiana przez komisje i Radę Urzędu Miasta przy kształtowaniu ostatecznej wersji projektu uchwały.
 10. Radny, nie będący członkiem komisji, ma prawo brać udział w pracach komisji i kierownictw Wydziału Urzedu Miasta, jak i kształtować treść projektu uchwały.
 11. Każda uchwała oprotestowana przez Agorę czy komisję lub kierownika wydziału nie jest kierowana na sesję do głosowanie en bloc lub taka uchwała jest wpierw poddawana debacie na sesji przed głosowaniem.

Rozdział VIII

PREZYDENT WSPÓLNOTY

Art. 32.

 1. Na Prezydenta Wspólnoty Jelenia Góra może być wybrany obywatel polski, mieeszkaniec Jeleniej Góry, który legitymuje sie co najmniej wyższym wykształceniem, ma dorobek społeczny lub konkretny projekt rozwoju Wspólnoty.
 2. Kandydat na Prezydenta musi mieć co najmniej 35 lat.

Rozdział IX

RADA URZĘDU MIASTA I ADMINISTRACJA WSPÓLNOTY

Art. 33.

 1. Prezydent powołuje Radę Urzędu Miasta, złożoną z kierowników Wydziałów UM.
 2. Spośród członków Rady UM powołuje Prezydent swoich zastępców, jak i sekretarza, którzy równocześnie pełnią funkcje kierowników odpowiednich Wydziałów.
 3. Skarbnika powołuje się jako Głównego Księgowego w drodze konkursu.
 4. Platformą współpracy organów, administracji z mieszkańcami jest Agora Wspólnoty, czyli portal Wspólnota Jelenia Góra.

Art. 34. Prezydent i Rada Urzędu Miasta prowadzą politykę Wspólnoty JG.

Art. 35.

 1. Prezydent i Sekretarz Urzędu Miasta, w ciągu 90 dni od dnia powołania, przedstawiają strategię wzrostu dobrobytu wspólnoty po konsultacjach i akceptacji przez Radę Strategiczną Wspólnoty.
 2. Strategia może być skorygowana przez Rady Strategiczne i Radę Miejską w okresie 30 dni.
 3. Strategia Wspólnoty jest zawsze omawiana na sesji Zgromadzenia Wspólnoty.

Realizacja Strategii Wspólnoty

Art. 36.

 1. Radni wraz z kierownikami Urzędu Miasta przedstawiają raport z działań na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców co najmniej raz na kwartał na Agorze Wspólnoty.
 2. Radni i kierownicy Urzędu Miasta wyjaśniają zapytania mieszkańców do przedstawionego raportu na Agorze Wspólnoty.
 3. W przypadku pytania co najmniej 50 mieszkańców lub ws o znacznej wartości radni i kierownicy Urzędu Miasta są zobligowani do wyjaśnienia na Agorze.
 4. Projekty uchwał Rady Miasta opracowują Komisje wraz Radą Urzędu Miasta.
 5. Projekty uchwał są poddane ocenie przez mieszkańców na Agorze.
 6. Uchwały dotyczące strategii i finansów Wspólnoty są omawiane na sesji.
 7. Uchwały pozostałe są omawiane przez komisje i Radę Urzędu Miasta lub kierowników Wydziałów Urzędu Miasta.
 8. Strategia rozwoju i plany zagospodarowania przestrzennego miasta będą konstruowane na życzenie i z myślą o mieszkańcach.

Art. 37.

 1. Rada Miejska wyraża Radzie Urzędu Miasta lub poszczególnym kierownikom wotum nieufności większością ustawowej liczby radnych na wniosek zgłoszony przez co najmniej 25% radnych.
 2. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Radę Miejską, Prezydent przyjmuje dymisję Rady Urzędu Miasta lub kierownika Wydziału.

 Rozdział X

SYSTEM MOTYWACJI ORGANÓW I KONTROLI

Art. 38.

 1. Podstawa wynagrodzenia Prezydenta jest trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.
 2. Wynagrodzenie Prezydenta wraz dodatkami wynosi maksymalnie sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia.
 3. Prezydentowi przysługują obligatoryjne dodatki wypłacane kwartalnie i naliczane w stosunku do kwartalnej podstawy, czyli maksymalnie 100% podstawy:

a) 20 % za inicjatywy uchwałodawcze w zakresie rozwoju Wspólnoty

b) 20% za aktualizowanie strategii w każdym kwartale

c) 20% kwartalna realizacja budżetu

d) 20% za wyniki spółek gminnych

e) 20% kwartalny raport nt realizacji strategii gminy

4. Rada Miejska ma prawo przyznać nagrodę roczną w wysokości do  50% rocznego wynagrodzenia za efekty w realizacji strategii i wykonanie budżetu, tj. wzrostu dobrobytu Wspólnoty, po uwzględnieniu opinii Agory.

Art. 39.

 1. Podstawą wynagrodzenia radnego jest 50% minimalnego wynagrodzenia za obecność na posiedzeniach Rady Miasta – sesje, komisje, rady.
 2. Wynagrodzenie radnego wraz dodatkami wynosi maksymalnie równowartość minimalnego wynagrodzenia.
 3. Radnemu przysługują obligatoryjne dodatki wypłacane kwartalnie i naliczane w stosunku do kwartalnej podstawy, czyli maksymalnie 100% podstawy:

a) 20% za potwierdzone kompetencje do pracy w komisji Rady Miasta, czyli współpraca z kierownikiem Wydziału Urzędu Miasta

b) 20% za inicjatywy w pracach komisji i kierownictwa Urzędu Miasta

c) 20% za aktywny udział w raporcie kierownika wydziału nt zaspokajania potrzeb mieszkańców

d) 20% za aktywny udział w kwartalnej analizie strategii i finansów gminy

e) 20% za aktywny udział na Agorze Wspólnoty

4. Zgromadzenie Wspólnoty ma prawo przyznać nagrodę roczną radnemu w wysokości do 25% rocznego wynagrodzenia za zrealizowane inicjatywy na rzecz wzrostu dobrobytu Wspólnoty, po uwzględnieniu opinii Agory.

Rozdział XI

SPRAWIEDLIWOŚĆ: ARBITRAŻ i OSTRACYZM

Art. 40.

 1. Arbitraż jest sposobem na rozstrzyganie sporów lub upublicznienie nadużywania prawa przez urzędników państwowych, jak i samorządowych.
 2. Arbiter Wspólnoty stoi na straży wolności i praw mieszkańca do zaspokojenia jego słusznych potrzeb.
 3. Fakty istotne dla sprawy wyjaśnia Komisja Arbitrażu za pomocą maili, tworząc materiał dowodowy.
 4. Rozprawa przed arbitrem odbywa się po zebraniu materiału dowodowego, chyba że strony osiągną zgodne stanowisko.
 5. Strony składają oświadczenie, iż rozstrzygniecie arbitrażu będzie dla nich wiążące.
 6. W przypadku braku woli do arbitrażu, Komisja Arbitrażu, po zweryfikowaniu materiału dowodowego, zezwala mieszkańcowi na opublikowanie sprawy wraz ze zdjęciem urzędnika na stronach AGORY.

Art. 41.

Komisja Arbitrażu Wspólnoty składa się z:

 1. Członka zarządu miasta, zajmującego się dziedziną sporu
 2. Radnego z przedmiotowej komisji
 3. Prawnika nie związanego z lokalnymi urzędami, ośrodkami władzy

Art. 42.

 1. Komisja Arbitrażu ustala okoliczności sprawy, czyli stan faktyczny sporu.
 2. Komisja Arbitrażu dąży do ugodowego załatwienia sporu.
 3. W przypadku braku zawarcia ugody Komisja Arbitrażu rozstrzyga spór.
 4. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia ma prawo zwrócić się do sądu powszechnego czy administracyjnego w przypadku naruszenia prawa.

Rozdział XII

ZMIANA KONSTYTUCJI

Art. 43.

 1. Pierwszym projektem Konstytucji jest tekst opracowany przez inicjatora ruchu Wspólnota Jelenia Góra.
 2. Projekt uchwały o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby radnych lub Prezydent Miasta, jak i 1000 mieszkańców Wspólnoty.
 3. Uchwalenie i zmiana Konstytucji następuje w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólnoty.
 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały o zmianie lub uchwaleniu Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia opublikowania projektu uchwały na Agorze, po uwzględnieniu uwag mieszkańców.
 5. Uchwałę o zmianie czy uchwaleniu Konstytucji uchwala Zgromadzenie Wspólnoty większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 75% ustawowej liczby członków Zgromadzenia.

Rozdział XIII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 44. Konstytucja Wspólnoty wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia jej ogłoszenia.

……………………….

Data, podpis