Program

Sprawna i tania gmina „WSPÓLNOTA JELENIA GÓRA”

 

Celem Wspólnoty jest maksymalne zaspokojenie potrzeb mieszkańców, opierając się na trzech filarach jakości życia:

 1. Atrakcyjna praca, czyli wysoki dochód – w ramach Rady Miasta powołamy Radę Ekonomiczną
 2. Atrakcyjne miejsce zamieszkania – w ramach Rady Miasta powołamy Radę Mieszkalnictwa
 3.  Atrakcyjna edukacja dzieci – w ramach Rady Miasta powołamy Radę Edukacji

Tworzymy więc AGORĘ, portal Wspólnoty Jelenia Góra do komunikacji mieszkańców z władzą i kontroli gminy.

Polityczną Radę Miejską zamienimy na niezależnych radnych jako think tank = SPECE od SAMORZĄDNOŚCI.

Prezydent i Radny to mieszkaniec Jeleniej Góry, posiadający zweryfikowaną wiedzę nt Gminy. Liczy się wiedza, a nie plecy.

 • Prezydent Wspólnoty powoła Radę Urzędu Miasta, złożoną z kluczowych naczelników Wydziałów UM.
 • Z tej Rady UMi Prezydent powoła swoich zastępców, jak i sekretarza, którzy równocześnie będą pełnić funkcje szefów odpowiednich Wydziałów. Łączymy funkcje, a nie je dublujemy, aby Gmina była sprawna i tania.
 • A te 30 tys. zł zaoszczędzone na politycznym zarządzie miasta przeznaczymy na nagrody dla pracowników oświaty, urzędu za sukcesy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

Wprowadzimy system motywacji dla prezydenta i radnych, kończąc rozdawanie kasy mieszkańców:

 • Podstawą wynagrodzenia Prezydenta będzie 3 x min. wynagrodzenia (ok. 6,3 tys. zł), a nie 13 tys. zł.
 • Podstawą wynagrodzenia Radnego będzie 50% min. wynagrodzenia ok. 1050 zł ), a nie 1,5 tys. zł.
 • za wzrost dobrobytu mieszkańców przyznamy im dodatki i nagrody roczne, ale za konkretne efekty.

Przywrócimy sprawiedliwość, zlikwidujemy krzywdy mieszkańców arbitrażem i ostracyzmem na AGORZE

AGORA to forum mieszkańców i władzy, nasza kontrola Miasta: agora@wspolnota.jelenia-gora.pl

PROGRAM  

„WSPÓLNOTA JELENIA GÓRA” 

jako

sprawna i tania gmina, dążąca do szczęścia mieszkańca

 

„Moją pasją jest życie wspólnoty, a więc moje szczęście, a nie pasjonowanie się, czyli marnowanie energii na celebrytów, kluby, polityków, afery z innych gmin. Tu mieszkam, tu chcę być szczęśliwy, tu żyję, a więc nie pasjonują mnie sprawy innych gmin polskich i zagranicznych, czyli życie ich mieszkańców.”

 

Program WSPÓLNOTY prowadzi do odpowiedzialności, uczciwości, rzetelności, obiektywności w działaniach władzy, wprowadzając dialog i kontrolę ze strony mieszkańców.

 

 1. Jelenia Góra jest Wspólnotą Mieszkańców, która wymaga Konstytucji, akceptowanej przez mieszkańców.
 2. Wspólnota nie opiera się na dyktacie władzy, lecz na współpracy i w tym celu został powołany portal Wspólnoty AGORA, gdzie mieszkaniec i władza będą prowadzić dialog.
 3. Portal Agora umożliwia zabranie głosu każdemu mieszkańcowi i jest oficjalnym forum dla mieszkańców i organów władzy.
 4. Proponowane zmiany, w tym portal Agora razem z Arbitrażem ma zapewnić ochronę obywatela przed nadużyciem prawa przez urzędnika państwowego i samorządowego.
 5. Celem programu jest maksymalne zaspokojenie potrzeb mieszkańców, czyli szczęście mieszkańca, opierając się na trzech filarach jakości życia:
 • Atrakcyjna praca, czyli wysoki dochód
 • Atrakcyjne miejsce zamieszkania
 • Atrakcyjna edukacja dzieci
 1. Do kontroli realizacji potrzeb mieszkańców powoła się trzy Rady Strategiczne Wspólnoty w ramach Rady Miasta, z radnych, bez mnożenia etatów:
 • Radę Edukacji Wspólnoty z celem uplasowania szkół wspólnoty jak najwyżej w rankingach ogólnopolskich, jak i międzynarodowych.
 • Radę Ekonomiczną Wspólnoty z celem dążenia do jak najlepszych dochodów mieszkańców z pracy.
 • Radę Polityki Mieszkaniowej z celem stworzenia atrakcyjnego miejsca zamieszkania, przy konkurencyjnych opłatach w relacji do innych gmin.
 1. Kandydaci:
 • radnym może być obywatel polski, mieszkaniec Jeleniej Góry, mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów skończył 25 lat i ma odpowiednią wiedzę nt jednego z wydziałów Urzędu Miasta.
 • prezydentem może być wybrany mieeszkaniec Jeleniej Góry, który legitymuje sie, co najmniej wyższym wykształceniem, ma dorobek społeczny lub konkretny projekt rozwoju Wspólnoty i musi mieć, co najmniej 35 lat.
 1. Radny ma brać udział w pracach wydziału Urzędu Miasta, odpowiadającego jego kompetencjom, a nie przesiadywać na posiedzeniach.
 2. Radny przedstawia raport ze swoich działań w komisji raz na kwartał wraz z kierownikiem (CZY NACZELNIKIEM) wydziału Urzędu Miasta. Raport jest publikowany na Agorze celem debaty z mieszkańcami.
 3. Przewodniczącym Rady Miasta z automatu jest szef komisji Strategii i Finansów jako ekspert od realizacji budżetu Miasta.
 4. Wiceprzewodniczącymi są z automatu szefowie Rady Ekonomicznej, Rady Polityki Mieszkalnej, Rady Edukacji, a nie z układu politycznego.
 5. Liczba komisja Rady Miasta musi odpowiadać strukturze potrzeb mieszkańców, czyli być zgodna z ilością wydziałów w Urzędzie Miasta.
 6. Kierownicy (CZY NACZLENICY) wydziałów będą tworzyć Radę Urzędu Miasta powoływaną przez Prezydenta.
 7. Każda komisja Rady Miasta i odpowiadający jej wydział Urzędu Miasta jest przypisany do co najmniej jednej z trzech rad strategicznych: Edukacji, Ekonomicznej I Mieszkalnej.
 8. Rada Miejska i Rada Urzędu Miasta, obradując wspólnie pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta, działają jako Zgromadzenie Wsnpólnoty.
 9. Zgromadzenie Wspólnoty powołuje Radę Strategiczną Wspólnoty, złożoną z osób spoza swojego grona, mające kompetencje w zarządzaniu strategicznym, jak w obszarze działań rad strategicznych. Rada Strategiczna Wspólnoty jest organem normującym, czyli ustalającym reguły naukowe będące podstawą tworzenia wizji i strategii rozwoju gminy, a nie polityczne rozgrywki.
 10. Zgromadzenie Wspólnoty decyduje o treści Konstytucji Wspólnoty, po konsultacjach z mieszkańcami poprzez portal AGORA.
 11. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje również miszkańcom, którzy opracują potrzebę zmiany lokalnego prawa, DZIAŁAJĄC POPRZEZ PORTAL AGORA.
 12. Radni co najmniej raz w miesiącu przez min. 3-4 godziny pracują z kierownictwem odpowiedniego Wydziału Urzędu Miasta, a nie na posiedzeniach komisji.
 13. Na sesjach Rady Miasta prowadzi się wyłącznie debaty nad strategią wspólnoty, jak i jej finansami wraz z podjęciem uchwał w tym zakresie. Debaty będą publikowane na portalu AGORA.
 14. Uchwały mniejszej wagi, techniczne, porządkowe Wspólnoty są omawiane na spotkaniach radnych z kierownictwem Urzędu Miasta i poddawane głosowaniu na sesji en bloc, bez prowadzenia dalszej debaty w trakcie sesji. Radni nie będą „debatować” na sesji ws opłat szaletów, technicznych zmian planów, etc.
 15. Projekty uchwał będą poddawane opinii mieszkańców na Agorze przed przedłożeniem w ostatecznym kształcie pod głosowanie.
 16. Każda uchwała oprotestowana przez Agorę, czyli mieszkańców czy komisję lub kierownictwo wydziału nie jest kierowana na sesję do głosowanie en bloc, lecz taka uchwała jest wpierw poddawana debacie na sesji przed głosowaniem.
 17. Prezydent powołuje Radę Urzędu Miasta, złożoną z kierowników NACZLENIKÓW Wydziałów UM.
 18. Spośród członków Rady Urzędu Miasta powołuje Prezydent swoich zastępców, jak i sekretarza, którzy równocześnie pełnią funkcje szefów odpowiednich Wydziałów. Koniec politycznych stołków.
 19. Platformą współpracy organów, administracji z mieszkańcami jest portal Agora Wspólnoty, czyli portal Wspólnota Jelenia Góra.
 20. Strategię Gminy przedstawia Prezydent i Sekretarz Urzędu Miasta – strategię wzrostu dobrobytu wspólnoty po konsultacjach i akceptacji przez Radę Strategiczną Wspólnoty, jak i po uwzględnieniu uwag mieszkańców, zgłosoznych na AGORZE
 21. Co kwartał Radni wraz z szefami Wydziałów Urzędu Miasta przedstawiają raport z działań na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców, publikując raport na Agorze Wspólnoty.
 22. Radni i szefowie Wydziałów Urzędu Miasta wyjaśniają zapytania mieszkańców do przedstawionego raportu, również na Agorze Wspólnoty.
 23. Projekty uchwał Rady Miasta będą poddane ocenie przez mieszkańców na Agorze.
 24. Rada Miejska wyraża Radzie Urzędu Miasta lub poszczególnym kierownikom wotum nieufności, a wtedy Prezydent przyjmuje dymisję Rady Urzędu Miasta lub szefa Wydziału.

System motywacji organów i kontroli

 1. Podstawą wynagrodzenia Prezydenta będzie trzykrotność minimalnego wynagrodzenia (ok. 6,3 tys. zł).
 2. Co kwartał Prezydentowi będzie przysługiwały obligatoryjne dodatki, naliczane w stosunku do kwartalnej podstawy, czyli maksymalnie 100% podstawy:
 1. 20 % za inicjatywy uchwałodawcze w zakresie rozwoju Wspólnoty
 2. 20% za aktualizowanie strategii w każdym kwartale
 3. 20% kwartalna realizacja budżetu
 4. 20% za wyniki spółek gminnych
 5. 20% kwartalny raport nt realizacji strategii gminy
 1. Rada Miejska ma prawo przyznać nagrodę roczną Prezydentowi za znaczny wzrost dobrobytu Wspólnoty, po uwzględnieniu opinii Agory.
 2. Podstawą wynagrodzenia radnego będzie 50% minimalnego wynagrodzenia za obecność na posiedzeniach Rady Miasta – sesje, komisje, rady (ok. 1050 zł).
 3. Co kwartał Radnemu będą przysługiwały obligatoryjne dodatki i naliczane w stosunku do kwartalnej podstawy, czyli maksymalnie 100% podstawy:
 1. 20% za potwierdzone kompetencje do pracy w komisji Rady Miasta, czyli współpraca z szefem Wydziału Urzędu Miasta
 2. 20% za inicjatywy w pracach komisji z kierownictwem Urzędu Miasta
 3. 20% za aktywny udział w raporcie szefa wydziału nt zaspokajania potrzeb mieszkańców
 4. 20% za aktywny udział w kwartalnej analizie strategii i finansów gminy
 5. 20% za aktywny udział na Agorze Wspólnoty
 1. Zgromadzenie Wspólnoty będzie miało prawo przyznać nagrodę roczną radnemu w wysokości do 25% rocznego wynagrodzenia za zrealizowane inicjatywy na rzecz wzrostu dobrobytu Wspólnoty, po uwzględnieniu opinii Agory.
 2. Arbitraż jako koniec nadużywania prawa przez władzę w JG. Proponujemy albo arbitraż stron, czyli sprawiedliwość, albo na Agorze pojawi się opis krzywdy mieszkańca wraz ze zdjęciami urzędnika, łamiącego prawo, w tym też urzędników państwowych, jak sędzia, prokurator, etc. Odpowiadają oni nie przed władzą w Warszawie, lecz przed mieszkańcami, bo ich praca ma służyć mieszkańcom Jeleniej Góry, a nie potrzebom Warszawy. W ten sposób zmusimy do rzetelnej pracy tych, którzy ją zaniedbują, czując się bezkarnym..
 3. Mienie Wspólnoty – spółki gminne i mienie wspólnoty będzie zarządzane na zasadzie strategicznej, gdzie kryterium będą najniższe opłaty w innych miastach tak, aby Jelenia Góra była TANIM MIASTEM dla mieszkańców.

 

Program nasz prowadzi do odpowiedzialności, uczciwości, rzetelności, obiektywności w działaniach władzy i wprowadza dialog oraz kontrolę ze strony mieszkańców.